Helder Nunspeet
Burgerinitiatief Helder Nunspeet

15 Juni 2024: Antwoordbrief Helder Nunspet

Download: Brief aan ministerie binnenlandse zaken
Download: Antwoordbrief Helder Nunspeet op schrijven Provincie Gelderland 14 Mei 2024  
Download: Reactie Burgemeester
Download: Reactie van Commissaris van de Koning/ Provincie Gelderland


7 Juni 2024: Uitwerking ingevulde vragen enquête inspreekrecht Nunspeet

Download uitwerking enquite


13 MEI 2024 Aanpassing dossier 16 Zwartboek Helder Nunspeet versie 1.0 

Aangepaste versie dossier 16 
Mail Bericht

1 MEI 2024: reactie HElder Nunspeet

Antwoord brief aan burgermeester / college B&W/ raadsleden op de reactie brief zwartboek 1.0 Helder Nunspeet


25 April 2024: reactie van Burgermeester en college gemeente Nunspeet

Download: reactie van Burgermeester en college gemeente Nunspeet op zwartboek versie 1.0 van Helder Nunspeet

Download: Persbericht Gemeente Nunspeet


15 April 2024: AANBIEDING ZWARTBOEK GEMEENTE NUNSPEET

Vandaag 15 April is het zwartboek versie 1.0 van het burgerinitiatief Helder Nunspeet aan Burgermeester C. Blom overhandigd.
Hieronder vindt u de diverse links waarmee u diverse documenten en het zwartboek kunt downloaden.
Vragen of nieuwe informatie  in deze problematiek, mail het ons: mail@heldernunspeet.nl


Downloads:
1. Vooraankondiging
2. Aanbiedingsbrief Gemeente Nunspeet
3. ZWARTBOEK versie 1.0
4. Aanbiedingsbrief Officiële Instanties
September 2023: Betrokkenen zijn het zat en komen in actie!

PERSBERICHT


Wat is er aan de hand?

Steeds meer bouwinitiatieven/ bouwprojecten in de gemeente lopen vast en burgers zien zich genoodzaakt naar de rechter te stappen. Er ontstaan namelijk steeds dezelfde knelpunten:


- Gebrekkige burgerparticipatie voordat een project tot ontwikkeling komt;
- Gang van zaken tijdens vergunningstrajecten;
- Het te kust en te keur afwijken van vastgestelde bestemmingsplannen;
- Ongelijke behandeling van initiatiefnemers bij soortgelijke projecten;
- Het sluiten van “deals” tussen gemeente en verschillende partijen;
- Deze deals bevatten veelal bedenkelijke grondruil-transacties;
- Geheimhouding van financiële onderbouwing van de gesloten deals;
- Passieve houding van de gemeenteraad als controlerend orgaan;
- Belanghebbenden voelen zich niet gehoord en stappen naar de rechter;
- Hoog oplopende kosten bij burger en gemeente vanwege de juridische trajecten.


We noemen enkele projecten, waar dit in meer of mindere mate speelt:

- Renovatieproject Landgoed De Grote Bunte;
- Realisatie appartementencomplex Molijnlaan 166-172;
- Realisatie appartementencomplex Stationslaan 36-38/ van Heerdepad;
- Realisatie appartementencomplex Oude Postkantoor Marktstraat 15;
- Omstreden deal met gunning bouwkavel Veelhorsterweg 21-23;
- Gebrekkige omgevingsdialoog bij (mislukt) project Biogasinstallatie Kolmansweg.

Er lijkt dus regelmatig iets mis te gaan binnen onze gemeentelijke organisatie en dan doelen wij vooral op de gang van zaken binnen de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (ROV) onder leding van wethouder J. Groothuis. Dat is niet alleen onze ervaring maar van meer mensen 

horen wij soortgelijke verhalen. Vooral bij de afdeling ROV ontstaat het beeld van (de schijn van) belangenverstrengeling, achterkamertjespolitiek

en ongelijke behandeling van burgers. Termen als “het gaat daar niet helemaal eerlijk” tot zelfs “het heeft daar de schijn van vriendjespolitiek” komen regelmatig voorbij. Wij vinden dit een zeer zorgelijke ontwikkeling want waar rook is, is vuur. Daarbij komt, dat de gemeenteraad met grote regelmaat achter gesloten deuren vergadert. Het voedt de gedachte, dat de zaken vooraf in achterkamertjes door enkelen worden geregeld en het verdere besluitvormingsproces een wassen neus is. Wij vinden, dat in het openbaar vergaderen noodzakelijk is om het gevoel van geheimzinnigheid rondom onderwerpen, die alle inwoners aangaan te voorkomen. Deze niet transparante houding leidt ertoe, dat de burger zich afkeert van de politiek. Het bestuur verantwoordt zich niet en de burger voelt zich niet gehoord.


Nunspeet is een prachtig dorp op de Veluwe waar we trots op kunnen zijn en waarin het goed wonen is. Is dit de manier waarop wij in dit mooie dorp met elkaar om willen gaan? 


Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 werd het Raadsakkoord 2022-2026 “Samen meer voor elkaar” gesloten. Als een belangrijke ambitie werd genoemd het creëren van een open bestuursstijl met nadrukkelijk aandacht voor het betrekken van alle inwoners bij voorgenomen beleid of projecten. Zaken uitleggen en inwoners serieus nemen. Het waren mooie woorden maar wat ons betreft is daar tot op heden niks van terechtgekomen. Het lijkt erop, dat de gemeenteraad zelf niet bij machte is, niet de kunde heeft of niet het lef heeft hier verandering in aan te brengen. 


Een gemeentebestuur dient dienstverlenend, betrouwbaar en transparant te zijn en dient de belangen van alle inwoners van de gemeente, vanuit een constructieve en meedenkende houding. De gemeente werkt met gemeenschapsgeld. Onze inwoners mogen daarom een integer gemeentebestuur verwachten. Als inwoner mag je erop vertrouwen dat het gemeentebestuur verschillende belangen goed tegen elkaar afweegt en dat er geen sprake is van willekeur. 


Wij vinden, dat het bestuur van de gemeente Nunspeet hierin te kort schiet en wij voelen ons daarom genoodzaakt om in actie te komen. Wij stellen een algemeen meldpunt open waar iedereen zijn of haar nare ervaringen met de gemeente kan optekenen. Vanzelfsprekend wordt hierbij de privacy volledig gewaarborgd. We doelen men name op vervelende ervaringen met de afdeling ROV bij het nemen van beslissingen over vergunningen, geheimzinnigheid tijdens het vergunningstraject, het gevoel krijgen van ongelijke behandeling, (de schijn van) vriendjespolitiek en het niet nakomen van verplichtingen. Maar heeft u andere nare ervaringen, wij horen het graag van u. Het is de bedoeling om alle reacties te verzamelen, hier conclusies uit te trekken en vervolgens gebaseerd op feiten het gemeentebestuur en andere instanties aan te kunnen spreken op de gang van zaken. 


Wij willen met dit initiatief onze krachten bundelen om zo samen een einde te maken aan de gesloten bestuurscultuur, die onze gemeente al zo lang domineert. Wij willen niet alleen trots kunnen zijn op ons mooie dorp maar ook op een helder, betrouwbaar en transparant gemeentebestuur, dat
oog heeft voor alle burgers en een bestuur waar alle burgers zich echt betrokken bij voelen!


Doet u ook mee?U kunt uw reactie mailen naar: mail@heldernunspeet.nl


Mail ons.Bent u voor helderheid en gelijkheid in ons Nunspeets bestuur?

Uw stem telt!

  Ja, voor een eerlijk Nunspeet!   Nee, gaat prima zo.   Geen Mening