Helder Nunspeet
Burgerinitiatief Helder Nunspeet

18.11.2023

persbericht 19-11-2023

Persbericht.

Het burgerinitiatief “Helder Nunspeet” vervult een functie die hard nodig blijkt te zijn.

Bij de oprichting werd een meldpunt geopend en dat heeft inmiddels 24 verschillende dossiers opgeleverd van burgers en groepen van burgers, die zich benadeeld voelen door een niet-correcte behandeling van hun kwesties door de gemeente Nunspeet.
Een recent voorbeeld daarvan is de gang van zaken rondom het opvangcentrum aan de Elspeterweg 44.
Dit gaat veel verder dan ‘’dat burgers zich niet gehoord voelen omdat zij geen gelijk krijgen’’.

Alle bij ons binnengekomen aanmeldingen worden beantwoord en opgevolgd door gesprekken, waarbij de verstrekte informatie nauwkeurig wordt vastgelegd en wordt gescreend op feiten. 
Dit vraagt om zorgvuldigheid en dit kost veel tijd.
Het is de bedoeling om de uitkomsten van ons onderzoek in eerste instantie aan te bieden aan de burgemeester en college van B & W, voordat er
verdere acties zullen worden ondernomen.

De reeds gevoerde gesprekken laten bij praktisch elk dossier steeds terugkerende patronen zien in het handelen van de gemeente bij de besluitvorming rondom ruimtelijke plannen. 
Dit levert aantoonbare feiten van onbehoorlijk bestuur op.

Wij als Helder Nunspeet staan open voor ieder gelijkwaardig en open overleg met de lokale politiek.

Helder Nunspeet benadrukt dat hun aanpak enkel en alleen gericht is op het bevorderen van transparantie, een gelijke behandeling van iedere
inwoner door het bestuur van de gemeente Nunspeet en het herstel van vertrouwen in de lokale politiek.
 
Het feit, dat zoveel mensen cq groepen van mensen zich inmiddels hebben aangesloten bij Helder Nunspeet versterkt onze gedachte, dat er fundamenteel iets mis is binnen de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting. 
Het is duidelijk, dat er binnen de samenleving een breed gevoel van onvrede heerst over de gang van zaken op de genoemde afdeling en dit kan het gemeentebestuur niet langer negeren.
Helder Nunspeet vertrouwt er nog steeds op, dat het bestuur haar verantwoordelijkheid gaat nemen.
 
Nogmaals willen we benadrukken dat Helder Nunspeet een open en eerlijk burgerinitiatief is.
Verder waarderen we ten zeerste alle betrokkenheid en steun vanuit de gemeenschap.

Voor meer informatie of contact:
www.heldernunspeet.nl
mail@heldernunspeet.nl

Admin2 - 13:25 @ Publicaties krant